Ontheffingen

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn de meeste inheemse zoogdieren en alle inheemse vogels beschermd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat hun nesten en holen niet mogen worden verstoord en dat ze niet mogen worden gedood. Ook voor exoten en verwilderde dieren geldt een (lichter) beschermingsregime.

Ter voorkoming van schade aan o.a. de landbouw, de verkeers- en vliegveiligheid, volksgezondheid en flora en fauna worden er uitzonderingen gemaakt op deze bescherming.

Hier vindt u, per diersoort, informatie over de algemene regelingen die in Zuid-Holland van kracht zijn. De algemene regelingen zijn: een landelijke jachtregeling, een landelijke vrijstellingsregeling, een provinciale vrijstellingsregeling, enkele provinciale aanwijzingen/opdrachten en meerdere provinciale ontheffingen die op basis van een faunabeheerplan aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE) zijn verleend.

Naast deze algemene regelingen worden er op beperkte schaal individuele ontheffingen verleend. Informatie over deze ontheffingen is hier niet opgenomen.

Grauwe gans

Canadese Gans

Smient

Vos

Zwarte Kraai

Kolgans

Brandgans

Knobbelzwaan

Exoten en verwilderde dieren

Kauw

Menu
%d bloggers liken dit: