Schadeformulieren

Tegemoetkoming faunaschade
BIJ12-Faunafonds kan aan u onder voorwaarden een tegemoetkoming verlenen in de schade veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende beschermde inheemse diersoorten aan bedrijfsmatig geteelde landbouwgewassen of gehouden landbouwhuisdieren. Deze voorwaarden staan beschreven in de Beleidsregels faunaschade. Een tegemoetkoming vraagt u aan door een aanvraag in te dienen via de website www.faunaschade.nl.

De volgende onderwerpen uit de beleidsregels zijn verder toegelicht:

Indien u in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming in de schade dienen in veel gevallen (preventieve) maatregelen te worden getroffen om de schade te voorkomen en te beperken. De vereiste maatregelen staan genoemd in de beleidsregels en kunnen afhankelijk zijn van gewas, diersoort, periode en gebiedsstatus.

Wat te doen als schade te verwachten is?
Op voorhand kunt u preventieve middelen inzetten om schade te voorkomen. Meer informatie hierover is te vinden in de Faunaschade Preventiekit (FPK).
Om maatregelen te kunnen treffen om jaarlijks terugkerende schade te voorkomen, is over het algemeen door de Faunabeheereenheid (FBE) op basis van het faunabeheerplan al een ontheffing aangevraagd. De FBE kan grondgebruikers, jagers en WBE’s op aanvraag machtigen om van de ontheffing gebruik te maken. Als u grote kans loopt op schade is het verstandig om elk jaar op voorhand de machtiging bij de FBE aan te vragen. Als er dan schade optreedt of dreigt op te treden kunnen direct maatregelen worden getroffen. Het kan overigens zijn dat uw provincie voor bepaalde verboden uit de Wet natuurbescherming vrijstelling heeft verleend. De FBE kan u hierover meer informatie verstrekken.

Wat te doen bij onverwachte schade?
Het kan ook zijn dat u te maken krijgt met onverwachte (dreigende) schade. U zult dan waarschijnlijk nog geen machtiging bij de FBE hebben aangevraagd.
Neem bij dreigende of optredende schade direct contact op met de FBE. Vraag een machtiging aan voor eventuele ontheffing die al aan de FBE is verleend. Als er door de provincie nog geen ontheffing op voorhand is verleend aan de FBE voor de betreffende diersoort, vraag deze dan direct zelf aan bij de provincie. Neem dezelfde dag nog preventieve maatregelen (voor zover die zijn toegestaan zonder ontheffing). Ontvangt u een machtiging via de FBE of een ontheffing van de provincie, neem dan meteen ook de maatregelen die volgens de ontheffing zijn toegestaan.

Tegemoetkoming in schade
Als er ondanks preventieve maatregelen toch nog schade van enige omvang optreedt, kunt u een aanvraag om een tegemoetkoming in de schade indienen bij ons. De aanvraag dient binnen zeven werkdagen na constatering van de schade van enige omvang bij ons binnen te zijn.

De taxateur volgt de schade vanaf het moment dat deze de aanvraag ontvangt tot aan het moment dat de oogst gepland staat. Vlak vóór de geplande oogst wordt de schade afgetaxeerd. De taxateur stelt een taxatierapport op en verzendt het naar ons. Wij controleren vervolgens of het dossier direct kan worden beoordeeld. Het komt soms voor dat er aanvullende informatie nodig is om een dossier compleet te maken. Wij streven ernaar om binnen tien weken na ontvangst van het taxatierapport een besluit te nemen en – indien van toepassing – de tegemoetkoming over te maken.

Bron: Bij12, Tegemoetkoming faunaschade. 14-11-2017.
Menu
%d bloggers liken dit: